انواع لوله و اتصالات در شبکه تاسیساتی ساختمان ها

انواع لوله و اتصالات

انواع لوله” : لوله ها و لوله و اتصالات را مي توان به انواع مختلف ازنظر جنس، كاربرد ونحوه اتصالات دسته بندي نمود .لوله هايي كه درسيستم آبرساني وفاضلاب مورد استفاده قرار ميگيرد به شرح ذيل ميباشد .
لوله های گالوانيزه”  :لوله هاي گالوانيزه خود به دو دسته تقسيم ميشوند : لوله هاي فولادي گالوانيزه ولوله هاي آهني گالوانيزه اين دونوع در بازار به لوله هاي آهني سفيد معروفند و عموما بين اين دوفرقي گذاشته نميشود ،در صورتي كه لوله هاي فولادي گالوانيزه درمقايسه با نوع آهني آن سبك تر و براق تر هستند .فروش لوله و اتصالات
لوله های فولادی گالوانيزه” : اين نوع لوله ها گاهي براي تخليه فاضلاب لوازم بهداشتي كوچك به كاربرده ميشود ولي مورداستفاده اصلي آن ها براي تهويه است .جنس اين لوله ها ازفولاد نرمي است كه در ساختن آن ورقه فولاد را با فشار داخل قالب عبور داده درزآن را جوش ميدهند وسپس آن هارا جهت افزايش مقاومت دربرابر اسيدها و زنگ زدگي ها در يك وان آبكاري روي اندود (گالوانيزه) ميكنند .اين نوع لوله ها نسبت به نوع آهني در برابر اسيدهامقاومت كمتري دارند و كليه اسيدهايي كه براي چدن مضر ميباشند فولاد گالوانيزه را هم خراب مي كنند .لوله نیوپایپ
لوله های آهنی گالوانيزه”  :جنس اين لوله هااز آهن سفيد نورد شده است كه درزآن توسط دستگاه هاي درز جوش بهم جوش داده ميشود وسپس لوله رادر فلز روي مذاب فرو ميبرند . به همين علت آن ها را لوله هاي با درز نيز ميگويند . اين نوع لوله ها ازرنگ تيره وخاكستريشان شناخته ميشوند .و عمومابه دو صورت سبك و متوسط توليد ميشوند .اتصالات نیوفلکس
كليه لوله هاي فولادي وآهني گالوانيزه درشاخه هاي 6 متري ودو سردنده باقطر 8 اينچ توليد ميگردند.اين لوله ها معمولا‌قطر اسمي است كه بزرگتر از قطر داخلي و كوچكتر ازقطر خارجي اس .هم چنين دربازار اين لوله ها رابر اساس نمره ميشناسند .لوله هاي گالوانيزه نيزبه وسيله دنده پيچي به يكديگر وصل و توسط مواد مناسب آب بندي ميشوند .

ازاتصال اين لوله هابه روش جوشكاري بايدپرهيز نمودزيرا براثر حرارت ناشي از جوش كاري وسوختن روكش گالوانيزه ( آلياژ روي ) دودغليظ و سفيدي توليد ميشود كه محيط كاررا آلوده مينمايد وتنفس آن ايجاد مسموميت كرده وموجب آسيب ديدن دستگاه تنفسي ميشود.شرکت حسابداری

انواع لوله و اتصالات/ لوله هاي چدني  :جنس اين لوله هااز چدن ريخته گري است وبر حسب نوع كاربرد آن ها انواع ومقدارآلياژ، شكل وطول لوله، ‌نوع اتصالات آن هاباهم متفاوت هستندواغلب درسيستم لوله كشي فاضلاب استفاده ميشوند .
لوله هاي چدني كه درسيستم لوله كشي فاضلاب به كار ميرود:

الف) سرتوپي (يك سرتوپي–دوسرتوپي)

ب) دو سرتخت
 لوله هاي چدني با سرتوپي وسرتخت به ترتيب لوله هاي بوشن دار وبدون بوشن نيز ناميده مي شوند .
مزاياي لوله هاي چدني  :

– فرسودگي اين لوله هاكمتر ازلوله هاي فلزي است .

– دربرابر فشاروارده به جداره هاي خارجي داراي مقاومت واستحكام خوبي هستند .

– ميتوان به راحتي ازدستگاه تراكم هوا جهت بازكردن ورفع گرفتگي لوله استفاده نمود .

– قيمت لوله هاي چدني نسبت به لوله هاي آهني ارزانتراست .

معايب لوله هاي چدني :

– نصب لوله هاي چدني نسبت به لوله هاي آهني كند تر انجام ميشود .

– لوله هاي چدني به علت تاثيرمواد شيميايي موجوددر فاضلاب زنگ ميزنند و جلوگيري از زنگ زدگي آن ها ميسر نميباشد .

مقايسه لوله چدني توپي دارو سر تخت  :

– قابليت تحمل فشارلوله هاي سرتخت بيشتر است .

– لوله هاي سر تخت به دليل نداشتن مادگي و لبه هاي قيطاني و وزن وضخامت كمتر و نوع پيوند كاربرد بيشتري دارند .

– لوله هاي سرتخت به دليل خاصيت الاستيكي نوع پيوندآن تغيير حرارت بيشتري رانسبت به لوله هاي ديگر تحمل ميكند .
طريقه اتصال لوله های چدنی” : اتصال لوله هاي چدني توپي داربااستفاده از كنف و سرب انجام ميگيردو اتصال لوله هاي چدني دوسر تخت به كمك واشر لاستيكي وبست مخصوص انجام ميشود .

روش اتصال لوله های چدنی توپ دار”  :ابتدا بايستي بدنه لوله واتصالات ازنظر سالم بودن تست شودو نحوه آزمايش ازطريق زدن ضربات آرام چكش امكان پذيراست . چنانچه لوله شكسته باشديا حتي داراي ترك مويي جزيي باشد صداي ضربات به صورت بم كه اصطلاحا صداي « مرده چدن » نام داردشنيده ميشود .

انواع لوله و اتصالات

صداي برخاسته ازبرخورد ضبات چكش به لوله سالم طنيندار ميباشدو همژنين قسمت مادگي بايستي درجهت جريان قرارگيرد . پس از اينكه لوله ها دريك امتداد به صورت هم محور درداخل يكديگر قرار داده شدند كنف مخصوص بايستي بااستفاده از قلم و چكش در طوقه مطابق شكل متراكم شود . لازم به ذكر است كنف مورد استفاده به دوروش دو رشته اي و سه رشته اي بافته ميشود و كنف بافته شده بايستي متناسب با قطر لوله هاي اتصالي بوده و فضاي بين نر ومادگي راتا عمق 5/2 سانتي متري لبه مادگي پر نمايد .

سرب مذاب كه قبلاً توسط چراغ كوره اي ياكوزه ذوب تهيه شده باملاقه مطابق شكل داخل طوقه ريخته ميشود . چنان چه محل پيوند به صورت كاملا عمودي وسرتوپي رو به بالا باشد نيازي به كمربند سرب ريزي نيست اما اگرمحل پيوند افقي يامايل يا سرتوپي رو به پايين باشد استفاده ازكمربند سرب ريزي ضروري است وبايد با استفاده از كمربندهاي نخ سوز يالاستيكي يا فلزي ياگل رس با ايجاد مسير سرب ريزي عمل سرب ريزي را انجام داد .

بعداز تمام مراحل فوق وقتي سرب سرد شدآن را بايد بااستفاده از قلم سرب كوبي وچكش به طور آهسته كوبيد تا موادلازم حتي الامكان به داخل اتصال برود .